Chính sách bảo mật – Privacy Policy

Chính sách của chúng tôi
Kunsa Pty Ltd (“Kunsa Pty Ltd”) cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi đã chuẩn bị Chính sách Bảo mật này để mô tả cho bạn các thực tiễn của chúng tôi về Dữ liệu Cá nhân (như được định nghĩa bên dưới) mà chúng tôi thu thập từ người dùng (a) các trang web của chúng tôi, bao gồm holayoga.vn và (b) các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các ứng dụng Hola Yoga dành cho thiết bị di động ( “Ứng dụng Hola Yoga Mobile”) và API của chúng tôi.
Lời hứa về quyền riêng tư của chúng tôi
Chúng tôi sẽ không spam mạng của bạn.
Bạn kiểm soát danh bạ của mình.
Chúng tôi sẽ công khai và minh bạch về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.
Dịch vụ của chúng tôi
Các trang web, Ứng dụng Hola Yoga Mobile, API Hola Yoga và tất cả các dịch vụ do Kunsa Pty Ltd cung cấp thông qua từng điều đã nói ở trên, hiện tại và khi chúng có sẵn trong tương lai được gọi chung là “Dịch vụ”. Là một phần của Dịch vụ, Kunsa Pty Ltd tổ chức và cung cấp các phương tiện hiệu quả để truy cập và nhận các cập nhật liên quan đến các địa chỉ liên hệ của bạn mà trước đây có thể đã bị phân tán trên nhiều Nền tảng bên thứ ba khác nhau và để quản lý email và lịch của bạn tốt hơn, mỗi trong số đó có thể có các mục nhập trên nhiều Nền tảng của bên thứ ba. “Nền tảng của bên thứ ba” là các dịch vụ email và lịch như Gmail và Lịch Google và các nền tảng tương tự khác, từ đó bạn cho phép chúng tôi nhập danh bạ, email và bất kỳ thông tin bổ sung nào của bạn. Các Dịch vụ của Kunsa Pty Ltd cho phép bạn truy cập, sắp xếp và nhận thông tin cập nhật về những người mà bạn có mối quan hệ chuyên nghiệp, bao gồm cả thông tin công khai về các địa chỉ liên hệ chuyên nghiệp của bạn.
thông tin chúng tôi thu thập
Khi bạn tương tác với chúng tôi thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân (“Dữ liệu cá nhân”) và thông tin khác từ bạn, như được mô tả thêm bên dưới:
Dữ liệu Cá nhân mà Bạn cung cấp: Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bạn khi bạn tự nguyện cung cấp những thông tin đó, chẳng hạn như khi bạn liên hệ với chúng tôi khi có thắc mắc, trả lời một trong các cuộc khảo sát của chúng tôi, đăng ký truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập tên và thông tin liên hệ của bạn cũng như thông tin xác thực đăng nhập của bạn cho mỗi Nền tảng bên thứ ba (“Thông tin đăng nhập bên thứ ba”) mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
Bằng cách tự nguyện cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Dữ liệu đó theo Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dữ liệu Cá nhân đó có thể được chuyển từ vị trí hiện tại của bạn đến các văn phòng và máy chủ của Công ty và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền được đề cập ở đây đặt tại Hoa Kỳ và nước ngoài .
Thông tin cá nhân được thu thập tự động:
Chúng tôi nhận và lưu trữ một số loại thông tin liên quan đến việc sử dụng bất cứ khi nào bạn tương tác với Ứng dụng. Ví dụ: Kunsa Pty Ltd có thể tự động nhận và ghi lại thông tin liên quan đến địa chỉ IP máy tính của bạn, thông tin trình duyệt, ID người dùng Facebook, trạng thái người hâm mộ Trang Facebook và các URL được truy cập. Thông tin đó có thể được chia sẻ dưới dạng tổng hợp (không nhận dạng cá nhân) với các đối tác của chúng tôi
Thông tin khác
Dữ liệu không nhận dạng: Khi bạn tương tác với chúng tôi thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi nhận và lưu trữ một số thông tin không nhận dạng cá nhân nhất định. Những thông tin này, được thu thập một cách thụ động bằng nhiều công nghệ khác nhau, hiện không thể được sử dụng để xác định cụ thể bạn. Chúng tôi có thể tự lưu trữ thông tin đó hoặc thông tin đó có thể được đưa vào cơ sở dữ liệu do các chi nhánh, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sở hữu và duy trì. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và gộp chung với các thông tin khác để theo dõi, ví dụ: tổng số khách truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, số lượng khách truy cập vào mỗi trang trên các trang web của chúng tôi, số lượng cá nhân sử dụng các tính năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi, và tên miền của các nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách truy cập của chúng tôi.
Khi vận hành Dịch vụ này, chúng tôi có thể sử dụng cookie. Cookie của chúng tôi giúp cung cấp chức năng bổ sung cho Dịch vụ của chúng tôi và giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Trên hầu hết các trình duyệt web, bạn sẽ tìm thấy phần “trợ giúp” trên thanh công cụ. Vui lòng tham khảo phần này để biết thông tin về cách nhận thông báo khi bạn nhận được một cookie mới và cách tắt cookie. Chúng tôi khuyên bạn nên bật cookie vì chúng cho phép bạn tận dụng một số tính năng của Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”) sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được Google truyền đến và lưu trữ trên các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác của chúng tôi. Google và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác của chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng Dịch vụ của bạn, biên soạn báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng internet. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu hoặc khi các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt họ [GP1].
Dữ liệu Cá nhân Tổng hợp: Trong nỗ lực không ngừng để hiểu rõ hơn và phục vụ người dùng Dịch vụ của chúng tôi, đôi khi chúng tôi tiến hành nghiên cứu về nhân khẩu học, sở thích và hành vi của khách hàng dựa trên Dữ liệu Cá nhân và thông tin khác được cung cấp cho chúng tôi. Nghiên cứu này có thể được biên soạn và phân tích trên cơ sở tổng hợp, và chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp này với các chi nhánh, đại lý và đối tác kinh doanh của chúng tôi. Thông tin tổng hợp này không xác định cá nhân. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ số liệu thống kê người dùng tổng hợp để mô tả Dịch vụ của chúng tôi cho các đối tác kinh doanh hiện tại và tiềm năng, và cho các bên thứ ba khác vì các mục đích hợp pháp khác.
Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn và Thông tin Khác
Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp theo cách nhất quán với Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân vì một lý do nào đó, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân liên quan đến lý do mà nó được cung cấp .. Ví dụ: nếu bạn thêm ghi chú vào một liên hệ, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để cung cấp thêm cho bạn thông tin về liên hệ đó. Ngoài ra, nếu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân để có quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các dịch vụ đó và để giám sát việc bạn sử dụng các dịch vụ đó. Mọi thông tin đăng nhập của bên thứ ba sẽ được sử dụng để cung cấp cho bạn dữ liệu của bên thứ ba trong các dịch vụ của chúng tôi và để theo dõi hành vi tương tác của bạn nhằm cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Kunsa Pty Ltd và các công ty con và chi nhánh của nó (“Các công ty liên quan của Kunsa Pty Ltd”) cũng có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn và các thông tin không nhận dạng cá nhân khác được thu thập thông qua việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để giúp chúng tôi cải thiện nội dung và chức năng của Dịch vụ của mình để hiểu rõ hơn về người dùng của chúng tôi và để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Các Công ty liên quan của Kunsa Pty Ltd có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn trong tương lai để cho bạn biết về các dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm. Nếu chúng tôi làm như vậy, mỗi thông báo chúng tôi gửi cho bạn sẽ chứa các hướng dẫn cho phép bạn “chọn không tham gia” nhận các thông báo trong tương lai. Ngoài ra, nếu bất cứ lúc nào bạn không muốn nhận được bất kỳ thông tin liên lạc nào trong tương lai hoặc bạn muốn xóa tên mình khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được chỉ ra bên dưới.

Tiết lộ của chúng tôi về dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin khác:
Kunsa Pty Ltd không kinh doanh việc bán Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi coi thông tin này là một phần quan trọng trong mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Tuy nhiên, có một số trường hợp nhất định mà chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với một số bên thứ ba nhất định mà không cần thông báo thêm cho bạn, như được nêu dưới đây:
Chuyển giao doanh nghiệp: Khi chúng tôi phát triển công việc kinh doanh của mình, chúng tôi có thể bán hoặc mua doanh nghiệp hoặc tài sản. Trong trường hợp bán công ty, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể hoặc sự kiện tương tự, Dữ liệu Cá nhân có thể là một phần của tài sản được chuyển giao.
Các Công ty Liên quan: Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các Công ty Liên quan của Kunsa Pty Ltd cho các mục đích phù hợp với Chính sách Bảo mật này.
Đại lý, Tư vấn và Bên thứ ba có liên quan: Kunsa Pty Ltd đôi khi tham gia vào các công ty khác để thực hiện một số chức năng liên quan đến kinh doanh. Ví dụ về các chức năng như vậy bao gồm thông tin gửi thư, duy trì cơ sở dữ liệu và xử lý các khoản thanh toán. Khi chúng tôi thuê một công ty khác để thực hiện một chức năng có tính chất này, chúng tôi chỉ cung cấp cho họ thông tin mà họ cần để thực hiện chức năng cụ thể của mình.
Yêu cầu pháp lý: Kunsa Pty Ltd có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để (i) tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, (ii) bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Kunsa Pty Ltd, người dùng của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác, (iii) hành động trong những trường hợp khẩn cấp để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ của chúng tôi, công chúng và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc (iv) bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.
Lựa chọn của bạn:
Bạn có quyền lựa chọn để xác định thông tin đăng nhập của bên thứ ba, nếu có, mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể chọn không nhận thông báo tiếp thị qua email từ chúng tôi.

Bảo vệ:
Công ty thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân được cung cấp qua Dịch vụ của chúng tôi khỏi bị mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, không có đường truyền Internet hoặc e-mail nào được bảo mật hoàn toàn hoặc không có lỗi. Đặc biệt, e-mail được gửi đến hoặc từ Dịch vụ của chúng tôi có thể không được bảo mật. Vì vậy, bạn nên đặc biệt cẩn thận trong việc quyết định thông tin bạn gửi cho chúng tôi qua e-mail. Hãy ghi nhớ điều này khi tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào cho Kunsa Pty Ltd qua Internet.
Các điều khoản và điều kiện khác:
Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi phải tuân theo Điều khoản sử dụng.
Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi:
Dịch vụ của chúng tôi và hoạt động kinh doanh của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, đôi khi Kunsa Pty Ltd có thể cần thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này. Kunsa Pty Ltd có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng xem lại chính sách này định kỳ và đặc biệt là trước khi bạn cung cấp bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào. Chính sách Bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày nêu trên. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ cho thấy sự đồng ý của bạn với các điều khoản của Chính sách Bảo mật đã sửa đổi đó.
Tiếp cận thông tin; Liên hệ với Kunsa Pty Ltd:
Để giữ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn chính xác, cập nhật và đầy đủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo quy định bên dưới. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để cập nhật hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân thuộc quyền sở hữu của chúng tôi mà bạn đã gửi trước đó qua Dịch vụ của chúng tôi.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư của Kunsa Pty Ltd hoặc các thông lệ về thông tin trong Dịch vụ của chúng tôi.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi như sau: hello@holayoga.vn

ENGLISH

Our Policy
Kunsa Pty Ltd (“Kunsa Pty Ltd”) is committed to protecting your privacy. We have prepared this Privacy Policy to describe to you our practices regarding the Personal Data (as defined below) we collect from users of (a) our websites, including holayoga.vn and (b) our services, including the Hola Yoga mobile applications (the “Hola Yoga Mobile Apps”) and our API.
Our Privacy Promise
We won’t spam your networks.
You control your contacts.
We will be open and transparent about how we use your data.
Our Services
The Websites, Hola Yoga Mobile Apps, the Hola Yoga API, and all services provided by Kunsa Pty Ltd via each of the foregoing, now and as they become available in the future are referred to collectively, the “Services”. As part of the Services, Kunsa Pty Ltd organizes and provides efficient means to access and receive updates regarding your contacts that may have been previously dispersed over many different Third Party Platforms and to better manage your email and your calendar, each of which may have entries over various Third Party Platforms. “Third Party Platforms” are email and calendar services such as Gmail and Google Calendar and other similar platforms, from which you authorize us to import your contacts, email, and any additional information. Kunsa Pty Ltd’s Services enable you to access, organize and receive updates about those with whom you have professional relationships, including publicly available information about your professional contacts.
Information We Collect
When you interact with us through our Services, we may collect personally identifiable data (“Personal Data”) and other information from you, as further described below:
Personal Data That You Provide: We collect Personal Data from you when you voluntarily provide such information, such as when you contact us with inquiries, respond to one of our surveys, register for access to our Services or use certain of our Services. We collect your name and contact information as well as your log-in credentials for each Third Party Platform (the “Third Party Login Credentials”) that you provide us.
By voluntarily providing us with Personal Data, you are consenting to our use of it in accordance with this Privacy Policy. If you provide Personal Data to us via our Services, you acknowledge and agree that such Personal Data may be transferred from your current location to the offices and servers of Company and the authorized third party service providers referred to herein located in the United States and abroad.
Personal Information Collected Automatically:
We receive and store certain types of usage related information whenever you interact with Application. For example, Kunsa Pty Ltd may automatically receive and record information regarding your computer’s IP address, browser information, Facebook user ID, Facebook Page fan status, and URLs accessed. Such information may be shared in aggregate (non-personally identifiable) form with our partners
Other Information
Non-Identifiable Data: When you interact with us through our Services, we receive and store certain personally non-identifiable information. Such information, which is collected passively using various technologies, cannot presently be used to specifically identify you. We may store such information ourselves or such information may be included in databases owned and maintained by our affiliates, agents or third party service providers. We may use such information and pool it with other information to track, for example, the total number of visitors to our Services, the number of visitors to each page of our web sites, the number of individuals who use certain features of our Services, and the domain names of our visitors’ Internet service providers.
In operating this Services, we may use cookies. Our cookies help provide additional functionality our Services and help us analyze the use of our Services. On most web browsers, you will find a “help” section on the toolbar. Please refer to this section for information on how to receive notification when you are receiving a new cookie and how to turn cookies off. We recommend that you leave cookies turned on because they allow you to take advantage of some of the features of our Services.
Our Services may use third party services, including, without limitation, Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”) that uses cookies to help us analyze how users use our Services. The information generated by the cookie about your use of our Services (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on our other third party service providers. Google and our other third party service providers use this information for the purpose of evaluating your use of the Services, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Our third party service providers may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on their behalf[GP1] .
Aggregated Personal Data: In an ongoing effort to better understand and serve the users of our Services, we sometimes conduct research on our customer demographics, interests and behavior based on the Personal Data and other information provided to us. This research may be compiled and analyzed on an aggregate basis, and we may share this aggregate data with our affiliates, agents and business partners. This aggregate information does not identify you personally. We may also disclose aggregated user statistics in order to describe our Services to current and prospective business partners, and to other third parties for other lawful purposes.
Use of Your Personal Data and Other Information
We use the Personal Data you provide in a manner that is consistent with this Privacy Policy. If you provide Personal Data for a certain reason, we may use the Personal Data in connection with the reason for which it was provided.. For instance, if you add notes to a contact, we will use the information you provide to give you more information on that contact. Also, if you provide Personal Data in order to obtain access to our Services, we will use your Personal Data to provide you with access to such services and to monitor your use of such services. Any Third Party Login Credentials will be used to provide you third party data in our services and to monitor your interaction behavior to improve our services. Kunsa Pty Ltd and its subsidiaries and affiliates (the “Kunsa Pty Ltd Related Companies”) may also use your Personal Data and other personally non-identifiable information collected through the use of our Services to help us improve the content and functionality of our Services to better understand our users and to improve our Services. The Kunsa Pty Ltd Related Companies may use this information to contact you in the future to tell you about services we believe will be of interest to you. If we do so, each communication we send you will contain instructions permitting you to “opt-out” of receiving future communications. In addition, if at any time you wish not to receive any future communications or you wish to have your name deleted from our mailing lists, please contact us as indicated below.
Our Disclosure of Your Personal Data and Other Information:
Kunsa Pty Ltd is not in the business of selling your Personal Data. We consider this information to be a vital part of our relationship with you. There are, however, certain circumstances in which we may share your Personal Data with certain third parties without further notice to you, as set forth below:
Business Transfers: As we develop our business, we might sell or buy businesses or assets. In the event of a corporate sale, merger, reorganization, dissolution or similar event, Personal Data may be part of the transferred assets.
Related Companies: We may also share your Personal Data with the Kunsa Pty Ltd Related Companies for purposes consistent with this Privacy Policy.
Agents, Consultants and Related Third Parties: Kunsa Pty Ltd sometimes engages other companies to perform certain business-related functions. Examples of such functions include mailing information, maintaining databases and processing payments. When we engage another company to perform a function of this nature, we only provide them with the information that they need to perform their specific function.
Legal Requirements: Kunsa Pty Ltd may disclose your Personal Data if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to (i) comply with a legal obligation, (ii) protect and defend the rights or property of Kunsa Pty Ltd, our users or other third parties, (iii) act in urgent circumstances to protect the personal safety of users of our Services, the public and/or any third party, or (iv) protect against legal liability.
Your Choices:
You have the choice to determine which, if any, Third Party Login Credentials you elect to supply to us. You also have the choice to opt-out of receiving email marketing communications from us.
Security:
Company takes reasonable steps to protect the Personal Data provided via our Services from loss, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. However, no Internet or e-mail transmission is ever fully secure or error free. In particular, e-mail sent to or from our Services may not be secure. Therefore, you should take special care in deciding what information you send to us via e-mail. Please keep this in mind when disclosing any Personal Data to Kunsa Pty Ltd via the Internet.
Other Terms and Conditions:
Your access to and use of our Services is subject to the Terms of Use.
Changes to Our Privacy Policy:
Our Services and our business may change from time to time. As a result, at times it may be necessary for Kunsa Pty Ltd to make changes to this Privacy Policy. Kunsa Pty Ltd reserves the right to update or modify this Privacy Policy at any time and from time to time without prior notice. Please review this policy periodically, and especially before you provide any Personal Data. This Privacy Policy was last updated on the date indicated above. Your continued use of our Services after any changes or revisions to this Privacy Policy shall indicate your agreement with the terms of such revised Privacy Policy.
Access to Information; Contacting Kunsa Pty Ltd:
To keep your Personal Data accurate, current, and complete, please contact us as specified below. We will take reasonable steps to update or correct Personal Data in our possession that you have previously submitted via our Services.
Please also feel free to contact us if you have any questions about Kunsa Pty Ltd’s Privacy Policy or the information practices of our Services.
You may contact us as follows: hello@holayoga.vn